Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики: Сб. матер. II-й Межд. конф. Одесса. 2010.

Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики: Сборник материалов II-й Международной научно-практической конференции. Том 1. Одесса. 2010. 392 с. Том. 2. Одесса. 2010. 400 с.

 

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. Т. 1. — Одеса, 2010. — 392 с.

 

Полный текст бесплатно в формате PDF: Том 1 (4.5 мб.); Том 2 (2.5 мб. в архиве).


ISBN 978-966-438-301-8. 

У науковому збірнику опубліковано матеріали II-ї Міжнародної науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», яка відбулась 8 жовтня 2010 року у місті Одеса. Видання адресоване спеціалістам в галузі кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, процесу, криміналістики та судової медицини, а також усім, хто цікавиться зазначеними проблемами. 

В научном сборнике опубликовано материалы II-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики», которая состоялась 8 октября 2010 года в Одессе. Издание адресовано специалистам в отрасли уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, процесса, криминалистики и судебной медицины, а также всем, кто интересуется указанными проблемами. 

УДК 343(063)+343.98(063) ББК 67.408я43+67.52я43 А437

 

Оглавление первого тома


ЗМІСТ

К.А. АВТУХОВ

ФУНКЦІЇ РЕЖИМУ В АРЕШТНИХ ДОМАХ ............... 5

Э.М. АГАДЖАНОВ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ .......... 6

Г.Г. АЗЖЕУРОВА, Д.І. ЧЕРНЕЦЬ

ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ

ПІДЛІТКАМИ .............................. 10

Н.Ф. АКИМОВА, А.С.ГОСТЕВ

ШТРАФ В УГОЛОВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ . . . .13

О.М. АЛІЄВА

МЕДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) ..... 16

Р.С. АЛЛАХВЕРДИЕВ

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ....... 19

Л.А. АНДРЕЕВА

РЕЙДЕРСТВО (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) ............ 24

А.В. АНДРУШКО

ПРОБЛЕМА ОСУДНОСТІ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ............ 28

Н.В. АРТЕМЕНКО

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В РФ (СТАТИСТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) .................. 32

В.В. БАЗЕЛЮК

ОБ’ЄКТ ЗНИЩЕННЯ, РУЙНУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК — ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА САМОВІЛЬНОГО ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ НА АРХЕОЛОГІЧНІЙ ПАМ’ЯТЦІ ..................... 36

С.М. БАЙМОЛДИНА

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН ....................... 38

Б.А. БЕГАЛИЕВ

К ЭТИМОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ...................... 41

А.В. БЕЛЯЕВА

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ............. 46

Н.В. БОЧАРОВА

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ) . . . .49

О.М. БРОНЕВИЦЬКА

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ ЗГІДНО ПРИНЦИПУ ПРІОРИТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ........ 52

Л.А. БУКАЛЕРОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕЙДЕРСТВА . . . .55

О.А. БУРКИНА

О КВАЛИФИКАЦИИ СПОСОБОВ ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ............................. 61

ВАН ЦЗЯНЬ

МЕРЫ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНАМ ЖЕРТВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ............................ 63

Г.В. ВЕРИНА

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ В РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ................ 64

С.І. ВЕРЛАН

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ОКРЕМИХ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ .................... 68

А.Я. ВИЛКС

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА ........................ 71

Н.В. ВИСКОВ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ОБ ОБРАТНОЙ СИЛЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ............. 74

Ж.В. ГЛОТОВА

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПОСТОЯННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА ............... 77

Т.О. ГОНЧАР

ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ НІМЕЧЧИНИ .............. 79

О.П. ГОРПИНЮК

ДО ПИТАННЯ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ ПРИВАТНОСТІ ....... 81

С.В. ГРАЧОВ

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕДАЧ ТОВАРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ .............. 84

О.П. ГРИЩЕНКО

ПОКАРАННЯ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ..... 88

Р.З. ГУСЕЙНОВА-ЧЕКУРДА

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЦЕНЗУРУ У ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ ....... 89

І.С. ДОБРОХОД

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ........................... 93

В.Н. ДРЁМИН

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОРПОРАТИВИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КРИМИНОЛОГИИ ......... 95

О.М. ДУБІНЧИНА, Я.О. ТАЛИЗІНА

ЩОДО ЧАСОВИХ МЕЖ ПРАВОМІРНОСТІ ЗАТРИМАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН ............ 99

О.О. ДУДОРОВ

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ ...... 100

Т.Г. ЖУКОВА

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ......................... 105

О.А. ЗАХАРЯН

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ (МК — 4395) .......... 109

Н.А. ЗЕЛИНСКАЯ

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОЙ КРИМИНОЛОГИИ. . . 112

В.В. ЗУЄВ

ПРАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ........... 115

Л.О. ІВАНОВА

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ТА ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ .............. 118

И. Ю. КАРПУШЕВА, С.О.НОВИКОВ, Т.Ш.АЛИЕВ

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ИНСТИТУТА ПРОБАЦИИ ....................... 120

М.И. КАЧАН

ОБОСНОВАННОСТЬ УЧЁТА НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В КАЧЕСТВЕ СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ .............. 123

І.М. КАЧУР

СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 300 КК УКРАЇНИ ............................... 127

Е.Р. КЕЙДУНОВА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ: НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА .............. 129

Т.Є. КЛИМЕНКО

НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: ФОРМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ...... 133

В.М. КЛИМКІН

НОРМИ ТА ЗВИЧАЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ ........ 135

Д.І. КОВБАСЮК

ЗЛОЧИНИ ВЧИНЕНІ НА ТЛІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ, РЕЛІГІЙНОЇ ВОРОЖНЕЧІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ......... 137

О.С. КОЗЕРАЦЬКА

ДЕПЕНАЛІЗАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА . . . 139

В.Н. КОСАРЕВ, Л.В. КОСАРЕВА, И.В. МАКОГОН

ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ ТРЕБУЕТ КАРДИНАЛЬНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕР БОРЬБЫ С НЕЙ . . 142

Е.А. КОТЕЛЬНИКОВА

О КВАЛИФИКАЦИИ СЛУЧАЕВ СОВОКУПНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕНОСТИ И ИНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА ................ 146

Л.К. КРАВЕЦЬ

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ ................. 149

Г.С. КРАЙНИК

ДЕЯНИЕ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТРОНЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ ................... 152

С.С. КРАЙНИК

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОІДАЛЬНОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПРИДБАННЯ, ОТРИМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ АБО ЗБУТ МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ЗА КК УКРАЇНИ ...... 153

А.Н. КРУГЛЕНЯ

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ И РОССИИ ......................... 155

О.В. КРЮЧКОВА

ЧИ Є НЕОБХІДНІСТЬ ОБ’ЄДНУВАТИ В ОДНОМУ СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ ЗҐВАЛТУВАННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ СТАТЕВОЇ ПРИСТРАСТІ НЕПРИРОДНИМ СПОСОБОМ? ........ 158

О.С. КУЗЕМБАЄВ

ВПЛИВ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 1960 р. НА КВАЛІФІКАЦІЮ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ ............. 160

В.М. КУЦ

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ............ 162

Ю.Ю. ЛЕМЕШКО

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ............ 165

М.В. ЛОТОЦЬКИЙ

СЕКСУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ПРЕДМЕТ ВЗЯТКИ .......... 171

Е.О. МАВЕД

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ .......... 174

Е.О. МАВЕД, Ф.В. ШИМАНСКИЙ

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ УСЛОВИЙ ПЕРЕСАДКИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ...... 176

Ю.С. МАРАДІНА

КАТУВАННЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА (ХХI ст.) . . . . 178

В.В. МАРЄЄВ

ПРЕДМЕТ У СКЛАДАХ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .............................. 182

А.В. МАРКАРЯН

ИНТЕРЕСЫ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ .......... 185

І.Б. МЕДИЦЬКИЙ

ОРГАНІЗОВАНІ ФОРМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИННОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ............... 189

П.В. МЕЛЬНИК

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСІВ (ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ) ...................... 191

А.В. МИНБАЛЕЕВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДАНИИ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В РЕКЛАМНОЙ СФЕРЕ (ИСКЛЮЧАЯ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ДАНИИ) ............ 193

Т.Ф. МИНЯЗЕВА

ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ МУЖЧИНЕ .......... 196

В.В. МІРОШНИЧЕНКО

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ......... 200

Н.М. МИРОШНИЧЕНКО

НЕПОВНОЛІТНІЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ФРН ТА УКРАЇНИ ................. 202

І.І. МИТРОФАНОВ

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФУНКЦІЇ ВИКОНАННЯ ПРИЗНАЧЕНИХ ПОКАРАНЬ ОСОБАМ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ ........... 204

І.І. МИТРОФАНОВ, Ю.І. БІЛОУС

ШКОДА НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ ЯК ОЗНАКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ .............. 208

І.С. МИХАЛКО

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРИМУСОВІ ТА СТИМУЛЮЮЧІ ЗАХОДИ» ТА «ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ» .................. 211

І.М. НАКОНЕЧНА

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КВАЛІФІКУЮЧИХ (ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧИХ) ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ............ 215

О.В. НАРОЖНА

ЩОДО ПОНЯТТЯ БОЙОВОЇ ОБСТАНОВКИ ЯК ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ........................ 217

С.О. НОВИКОВ, О.В. ЗЛАГОДА

ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ .............................. 219

В.Ю. ОКРУЖКО

СОСТОЯНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА .......................... 222

В.В. ОРЛОВ

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ . . 225

Б.М. ОРЛОВСЬКИЙ

УЯВНА ОБОРОНА ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ ........................ 227

К.М. ОРОБЕЦЬ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ НЕЗАКОННОГО ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ ВОДНИМ

ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ ...................... 231

А.В. ОСТРОУШКО

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ .......................... 234

А.С. ПАНОСЯН

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ........................ 236

Г.П. ПЕКЛИНА, К.Э. КОЛЕСНИК

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ................. 240

В.Ф. ПЕНЬКОВСКИЙ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В НАСЛЕДИИ ИВАНА ИЛЬИНА ........................... 243

О.М. ПОЛІЩУК

ДИСПОЗИТИВІЗМ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ, БІЛОРУСІЇ ТА РОСІЇ .................... 246

В.В. ПОПКОВА

ДО ПИТАННЯ З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬСЯ ПІД ВИДОМ ПОКАРАННЯ .............................. 249

А.М. ПРИТУЛА

ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯНЬ У ВИКЛЮЧНІЙ (МОРСЬКІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ ............. 253

Т.В. РОДИОНОВА

ЖЕНСКАЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ........... 256

М.А. РУБАЩЕНКО

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ .......................... 258

О.С. РЯБЧУК

ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОМУ ЗАДОВОЛЕННЮ СТАТЕВОЇ ПРИСТРАСТІ НЕПРИРОДНИМ СПОСОБОМ ..................... 259

В.І. РЯШКО

РОЛЬ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ В ЮРИДИЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ........... 262

В.П. САМОКИШ

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ ................... 267

И.В. САМОХА

ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ БИОЭТИЧЕСКИХ ДЕЛИКТОВ .............................. 270

Т.Є. СЕВАСТЬЯНОВА

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СФЕРІ ВІРОСПОВІДАННЯ ....... 275

Е.Е. СЕРДЦОВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПУТЁМ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭВТАНАЗИИ .......... 278

Я.Г. СМІЛЯНСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО П. 4 Ч. 2 СТ. 115 КК УКРАЇНИ .................... 281

О.М. СМУШАК

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ОБІЦЯНЕ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВЧИНЕНОГО

РОДИЧАМИ ВИННОГО ........................ 284

В.С. СОРКИН, А.Н. МЕЛЕШКО

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПРОКУРОРОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...... 287

О.С. СТЕБЛИНСЬКА

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ

ЛЮДЬМИ В УКРАЇНИ ......................... 289

Є.Л. СТРЕЛЬЦОВ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ............... 292

А.В. СУМАЧЕВ

О ДИСПОЗИТИВНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ФОРМАХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ .................... 296

І.І. СУХОРЕБРИЙ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ, ЩО СКОЮЮТЬСЯ УПРАВЛІНСЬКИМИ ОСОБАМИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ............................. 299

В.В. ТАРУБАРОВ

ПРИЧИНЫ НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ..................... 301

Я.О. ТРИНЬОВА

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЇЇ ПРОХАННЯ ................. 305

В.А. ТУЛЯКОВ

ВИКТИМОЛОГИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА (ПУТИ РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗДЕЛОВ I И II ОБЩЕЙ ЧАСТИ

УК УКРАИНЫ) ............................. 307

О.В. ТУРЧЕНКО

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЯНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМАНОМ ПОКУПЦІВ ТА ЗАМОВНИКІВ .............. 310

Н.О. ФЕДЧУН

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОТИДІЮ ЗЛОЧИННОСТІ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ............ 314

І.М. ФІЛЬ

МЕДИЧНИЙ РИЗИК ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ ........................ 316

П.Л. ФРИС

О ПОНЯТИИ ПРЕДПРЕСТУПНОГО СОСТОЯНИЯ И ЕГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ЗНАЧЕНИИ . . 319

Е.А. ФУРСА

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ....... 323

В.Б. ХАРЧЕНКО

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СОРТУ РОСЛИН ТА ПОРОДИ ТВАРИН ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . . . 327

М.В. ХВОРОСТЯНЫЙ

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ....................... 330

ХЕЙДЕР ХАЙХУТ

ШКОЛЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА ................. 332

П.В. ХРЯПІНСЬКИЙ

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ....................... 334

Н.М. ЧЕКАН

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ, ПОВ’ЯЗАНИМИ З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ .......... 338

К.В. ЧЕМЕРИНСКИЙ

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ . . . . 339

Н.О. ЧЕЧЕЛЬ

ЩОДО ПОНЯТТЯ ВІКТИМОЛОГІЇ, ВІКТИМНОСТІ ТА ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ .................. 343

І.Я. ЧИЖУК

ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У БЕЛЬГІЇ ............. 346

В.О. ЧОВГАН

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДЕМОКРАТИЗМУ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ......... 349

О.А. ЧУВАКОВ

ТЕРОРИЗМ І ДИВЕРСІЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ .......... 350

О.В. ШАМАРА

ФІНАСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .................... 353

І.С. ШАПКІН

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД, ЯК ОЗНАКА СТІЙКИХ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ .............................. 355

В.М. ШЕВЧУК

КРИТЕРІЇ РОЗРАХУНКУ КВАЛІФІКОВАНОГО РОЗМІРУ ШКОДИ ................................ 357

В.Н. ШКУНОВ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО ИНДИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ НИЗЫ ИНДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ...................... 361

Л.В. ШОНИЯ

ОСОБЕННОСТИ МУСУЛЬМАНСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА ................ 364

Д.В. ШУЛЬГА

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ АНТИТЕРОРИСТОЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ...................... 367

Н.С. ЮЗІКОВА

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У КОНТЕКСТІ НОРМОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ .................... 369

Н.А. ЯКОВЛЕВ

КВАЛИФИКАЦИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В РОССИИ: ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ...... 372

Е.Н. ЯРМОНОВА

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖЕНЩИН ЗА УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ XVIII—XIX ВВ. . ................ 375
 

 

 

 

 

Оглавление второго тома

ЗМІСТ

Д.В. АББАКуМОВА

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЗАКОННОСТІ ТА ОБґРУНТОВАНОСТІ ВИРОКУ СУДУ ............................. 3

К.В. АВрАМеНКО

ЗАЛОГ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПОД СТРАЖУ ..................... 5

Ю.П. АлеНИН

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ......... 9

Д. М. АНДріЇВ

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМОГИ ГРОМАДСЬКОСТІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ОБ`ЄКТОМ ЯКИХ Є ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ . . .11

О.Д. АНтОНЮК

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ОСОБИЯК ОБВИНУВАЧЕНОЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ...... 14

л.і. АрКуША

МІСЦЕ, ЧАС ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ......................... 18

О.Я. БАеВ

О ПРОБЛЕМАХ РАЗУМНОСТИ СРОКОВ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ .................... 21

Є.Й. БАрНА

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ ЩОДО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ СЛІДЧІ ДІЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ ................................. 25

О.В. БАтЮК ................................ 27

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ................ 27

И.л. БеДНЯКОВ

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗАЛОГА В СВЕТЕ НОВАЦИЙ В УПК РФ ..................... 29

И.И. БелОЗерОВА

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО .................. 32

В.Д. БерНАЗ

НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ — В ПРАКТИКУ РОЗСЛІДУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗЛОЧИНІВ ......................... 35

Н.В. БОБЫлеВА

ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ .......... 40

С.Н. БОКОВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСМЕРТНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА . . . .42

л.Г. БОрДЮГОВ

ЭКСПЕРТИЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ .......... 45

СУДЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ....................... 45

т.Г. БОрОДИНОВА

СИСТЕМА ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ .............. 49

В.і. БОЯрОВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ................................. 52

В.В. БурлАКА

ТИПОВА СЛІДОВА КАРТИНА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ АБО

ВИКРАДЕННЯМ ЛЮДИНИ ....................... 56

А.л. ВАСИлЮК

ДОКАЗУВАННІ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ............. 59

О.В. ВерХОГлЯД

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ОСІБ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО РЕЧОВІ ДОКАЗИ .................... 62

і.В. ВОВК

КОНКРЕТИЗАЦІЯ ТА АНАЛОГІЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ .................................. 65

А.Г. ВОЄВОДА

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ВОДІННЯ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ МАШИН . . . .67

В.К. ВОлОШИНА

ЩОДО ЗМІСТУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ...................... 70

К.В. ВОрОБЙОВА

ВИСНОВОК СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ЮРИДИЧНИЙ АКТ ...... 72

л.В. ГАлАНОВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .................. 75

О.К. ГАлИЦКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ......... 78

СУЩНОСТЬ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРИРОДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ........ 78

М.М. ГеруС

ЯКІСТЬ ЗАКОНУ В СВІТЛІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ............................ 79

2

і.В. ГлОВЮК

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ ......................... 82

В.В. ГОрСЬКИЙ

ТАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ АДВОКАТА-ПРЕДСТАВНИКА ПОТЕРПІЛОГО ІЗ ДОРУЧЕНОЮ ОСОБОЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ .................. 86

М.В. ГОрСЬКИЙ

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА ................... 89

Н.А. ГреШНОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСТРАДИЦИИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ......... 92

С.О. ГрИНеНКО

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОМІРНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ СПІВРОБІТНИКАМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ ........ 95

А.Б. ГрИНИШИН

СПІВВІДНОШЕННЯ ВИРОКУ СУДУ ТА ВЕРДИКТУ КОЛЕГІЇ ПРИСЯЖНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ....................... 97

Г.М. ГрИНЮК

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ............................... 101

Ю.М. ГрОШеВИЙ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПРОЕКТУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ....... 103

Ю.А. ГурДЖИ

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ .................... 106

Д.П. ГуріНА

ОЦІНКА ВІДОМОСТЕЙ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ВСТАНОВЛЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ . . 110

л.М. ГуртіЄВА

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МОРАЛЬНІСНИХ ЦІННОСТЕЙ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА .................. 112

К.В. ГутНіК

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ ..... 115

И.Д. ДЖАМАлОВ

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ............................ 118

О.М. ДрОЗДОВ

CУДОВІ ПРЕЦЕДЕНТИ — ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ........ 124

і.О. ДуБрОВіНА

ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ................................ 127

Д.А. ЗАГОНОВА

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О СТРАХОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ......................... 129

О.Б. ЗАГурСЬКИЙ

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ В ПАРАДИГМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ ................................ 131

Д.А. ЗАХАрОВ

РЕФОРМА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ............. 133

Ю.Б. ЗАХАрОВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАК ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ .......... 135

В.С. ЗелеНеЦКИЙ

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ ОТКАЗЕ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ............. 138

Д.А. еФреМОВ

ИНФОРМАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ................ 141

О.В. КАПліНА

МІКРОТЕКСТ НОРМИ-ДЕФІНІЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ....... 144

М.О. КАрПеНКО

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЯКИЙ ВЧИНИВ ЗЛОЧИН, ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ...................... 148

А.Г. КАтКОВА

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ....... 150

т.В. КАтКОВА

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО ПРИ ОБ’ЄДНАННІ ТА ВИДІЛЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ............... 152

Н.В. КіЦеН

НЕДОПУСТИМІСТЬ «ПОВОРОТУ ДО ГІРШОГО» ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ВИРОКІВ, УХВАЛ, ПОСТАНОВ, ЯКІ НЕ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ ................. 154

Н.і. КлИМеНКО

ЩОДО КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ . . . . 157

і.і. КОГутИЧ

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ: ОДИН З НАПРЯМІВ ЇХ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ............................. 160

И.М. КОМАрОВ

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВЕРСИИ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ............................... 162

р.В. КОМіСАрЧуК

ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ, ЯК ПЕРШОЧЕРГОВА СЛІДЧА ДІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ..................... 166

В.П. КОрЖ

ТЕХНОЛОГИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ....... 169

О.М. КОріНЯК

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ............. 173

А.О. КрАВЧеНКО

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ ......................... 176

О.В. КрИКуНОВ

РЕЗЕРВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОФІЦІЙНОГО ПРОЕКТУ КПК УКРАЇНИ ............................. 179

О.В. КуЗЬМИНА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ .......... 182

В.В. лАВреНЮК

ОСОБЛИВОСТІ «СЛІДОВОЇ КАРТИНИ» ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖОК З ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ .................... 185

М.і. леОНеНКО

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ДОСУДОВИМ СЛІДСТВОМ: МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ...................... 188

Ю.П. лИтВИНеНКО

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА В ОГЛЯДІ МІСЦЯ КРИМІНАЛЬНОГО ВИБУХУ ................................ 191

і.Ф. літВіНОВА

ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН СНД .................... 193

л.М. лОБОЙКО

ЦІЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ...................... 196

е.А. лОГВИНеНКО

К ВОПРОСУ О РОЛИ СЛЕДОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ............... 199

А.В. луЖАНСКИЙ

ДОСТУП К СУДУ В РЕШЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: НОВОЕ ВИДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ................... 203

М.р. МАЗур

ПІДСТАВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДСУДНОГО НА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ................. 206

С.О. МАКеЄВ

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ СУДОЧИНСТВА В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ СУДОЧИНСТВА ............................ 208

М.П. МАлЮтИН

ТАКТИЧЕСКИЙ РИСК СЛЕДОВАТЕЛЯ ................. 211

В.і. МАрИНіВ

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ........................ 213

О.В. МеДВеДеВА

РОЛЬ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ОБґРУНТУВАННІ ОКРЕМИХ ОБСТАВИН СПРАВИ ................... 216

Э.З. МеХтИеВ

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ............................. 219

О.М. МИКОлеНКО

ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ........................ 221

т.М. МИрОШНИЧеНКО

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ПРАВА ОСОБИ НА ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ .......................... 224

А.р. МИХАЙлеНКО

О ВРЕМЕНИ И ЕГО ПАРАМЕТРАХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ ............................... 227

Г.В. МОСКАлеНКО

СЛІДЧІ ДІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ............................... 232

Н.В. НелеДВА

ПРАВА ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА МЕХАНІЗМ

ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ............................. 235

О.Ю. НетуДИХАтКА

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ДИТИНИ ................ 237

В.т. НОр

ІСТИНА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ..................... 239

т.К. ОСОЯНу

ГАРАНТИИ РАВНОПРАВИЯ СТОРОН ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ ВОПРОСА О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ..... 243

л.В. ПАлАМАр

УСУНЕННЯ ПРИЧИН, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОТРИМАННЯМ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ............................... 249

Д.В. ПАШНЄВ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ЦІЛЯХ РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗЛОЧИНУ ........... 251

В.П. ПеНЬКіВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ...... 254

РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ .......................... 254

С.і. ПереПелИЦЯ

ОСОБЛИВОСТІ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ЗМАГАЛЬНОСТІ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ............ 257

О.Ю. ПетеЧел

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОБВИНУВАЧЕНИХ ......... 259

В.В. ПеЧерСКИЙ

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ..... 261

Є.В. ПОВЗИК

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПРОЩЕНИХ ТА СКОРОЧЕНИХ ПРОЦЕДУР В НОВОМУ КПК УКРАЇНИ ...................... 264

М.А. ПОГОреЦЬКИЙ

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ........ 267

В.л. ПОДПАлЫЙ, В.В. ПОДПАлЫЙ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ ..................... 271

В.Г. ПОЖАр

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗАЯВНИКА ПРО ЗЛОЧИН ............................. 274

Є.В. ПрЯХіН

ЗАВДАННЯ СЛІДЧОГО НА ПОДАЛЬШОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ............................... 276

П.і. реПеШКО

НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ....................... 279

А.В. реуЦЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЙ СЛІДЧОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБІГУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ................... 283

руСтАМОВ КЯМрАН ЭлЬХАН ОГлЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ................. 286

В.В. СеДНеВ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМ ЗНАНИЯ ................................ 291

р.і. СИБірНА

ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ ............... 295

Д.Ю. СМАГіН

ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАТРИМАННІ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ .......................... 298

Д.В. СМАГіНА

РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ НА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ............... 299

Ю.В. СтеЦеНКО

НАУКОВІ ЕМПІРИЧНІ ДАНІ ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ: ДОСВІД США ............................. 301

Г.О. СтрілеЦЬ

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ................................ 303

А.О. СуХОВіліНА

СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ .................... 306

А.Н. тИтОВ

К ВОПРОСУ О МОТИВИРОВАННОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО ........... 310

Н.В. тИтОВА

ЩОДО НОВЕЛ У ЗАКОНОДАВСТВІ ВІДНОСНО УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАХИСНИКА СВІДКА ........ 311

В.В. тИЩеНКО

О СТРУКТУРЕ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ........................... 313

В.М. трОФИМеНКО

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ............... 315

А.р. туМАНЯНЦ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЇ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ...................... 318

В.М. ФіГурСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТИПЕНДІЇ, ПЕНСІЇ ЧИ ІНШИХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПЛАТ (СТ. 175 КК УКРАЇНИ) . . . . 321

Ю.О. ФіДрЯ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОДАННЯ ПРОКУРОРОМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЮ ............................ 324

С.Б. ФОМіН

ПРО ДЕМОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ............................ 326

Ю.В. ХОМАтОВ

УЧАСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХИСНИКА ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ . . . 329

і.О. ХОМИЧ

ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ ............. 333

Б.С. ЧерНИШОВ

ДОПУСК АДВОКАТА ДО ВЕДЕННЯ СПРАВ, ЩО МІСТЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ ................ 335

Ю.М. ЧОрНОуС

МІЖНАРОДНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ............................ 338

і.С. ЧуМАК

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ..................... 341

С.П. ЧуМАК

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ВИБОРЧИХ

ПРАВ ГРОМАДЯН ........................... 345

л.Г. ШАПИрО

СПОСОБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ . . . . 347

S.V. SHVETS

GUARANTEEING THE RIGHT OF USE OF NATIVE LANGUAGE IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS OF RUSSIA ........... 351

В.М. ШеВЧуК

СИСТЕМА ФУНКЦІЙ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ............ 354

В.Ю. ШеПИтЬКО

ФУНКЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАУЧНЫЕ СРЕДСТВА КРИМИНАЛИСТИКИ ............ 357

О.Г. ШИлО

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ............... 359

Д.В. ШИлОВА

ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ....................... 362

ШИрАлИеВА САБИНА ДЖАВАНШИр КЫЗЫ ПРОБЛЕМЫ ДОПУСТИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ...... 366

О.Ф. ШКітОВ

ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ЧАСІ ................................. 373 

М.Є. ШуМИлО

НАУКОВІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА . . . 375

С.Г. ЩерБАНЬ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ .......... 381

е.А. ЯНИШеВСКАЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ......... 384

О.Г. ЯНОВСЬКА

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМАГАЛЬНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ .............................. 387